فایل های لازم جهت نصب فارسی ساز بلیت های شرکت های هواپیمایی :
Installation Manual فایل راهنمای نصب Sita Ticket Printer.pdf
Installation Manual فایل نصب نرم افزار حجم ۱۱ مگابایت Iran Air Ticket Printer.msi
Installation Manual فایل به روزرسانی نرم افزار حجم۳ مگابایت IranAir TicketPrinter SP4.0.9.exe
Installation Manual فایل DotNetFramework حجم۲۴۳ مگابایت dotnetfx35.exe
Installation Manual فایل نصب نرم افزار فارسی ساز آسمان حجم ۱۱ مگابایت Aseman TicketPrinter.msi
Installation Manual فایل به روز رسانی نرم افزار آسمان حجم ۳ مگابایت Aseman TicketPrinter SP5.0.8.exe
liasion 6_15_4 Build_6_15_4.exe
liasion 6_15_7 Build_6_15_7.exe